Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, phân loại Chi đoàn và đoàn viên Trường Đại học Tiền Giang

  • Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn;
  • Căn cứ Hướng dẫn số 57 HD/TWĐTN ngày 12/5/2011 của TW Đoàn về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên;
  • Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

Nhằm thống nhất trong công tác đánh giá, phân loại và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và Đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Tiền Giang đề ra tiêu chí đánh giá chất lượng Đoàn cơ sở, Chi đoàn, phân loại đoàn viên và bình xét đoàn viên ưu tú.

thinhbui

Advertisements