Toán học cao cấp

Bảng chữ cái Hy lạp và phiên âm Tiếng Việt

Trong Toán học, các chữ cái Hy Lạp thường có mặt trong các công thức và ký hiệu. Bài viết giới thiệu đầy đủ 24 chữ cái in hoa và in thường của bảng chữ cái Hy Lạp cùng với phiên âm tiếng Việt để những người chưa quen có thể tham khảo.

Chữ cái
Tiếng Anh
Phiên âm tiếng Việt
Chữ cái
Tiếng Anh
Phiên âm tiếng Việt
Αα
Alpha
An-pha
Νν
Nu
Nuy
Ββ
Beta
Bê-ta
Ξξ
Xi
Xi
Γγ
Gamma
Gam-ma
Οο
Omicron
Ô-mic-rôn
Δδ
Delta
Đen-ta
Ππ
Pi
Pi
Εε
Epsilon
Ép-si-lon
Ρρ
Rho
Ζζ
Zeta
Dê-ta
Σσς
Sigma
Xích-ma
Ηη
Eta
Ê-ta
Ττ
Tau
Θθ
Theta
Tê-ta
Υυ
Upsilon
Úp-si-lon
Ιι
Iota
I-ô-ta
Φφ
Phi
Phi
Κκ
Kappa
Kap-pa
Χχ
Chi
Si
Λλ
Lamda
Lam-đa
Ψψ
Psi
Pờ-si
Μμ
Mu
Muy
Ωω
Omega
Ô-mê-ga

Trong bảng trên, chữ viết đầu tiên là viết hoa, chữ viết ngay sau chữ viết đầu là viết thường. Ví dụ như dòng đầu tiên, chúng ta có A là chữ cái viết hoa và α là chữ cái viết thường.

Nguồn: http://www.mathvn.com/

Categories: Toán học, Toán học cao cấp, Toán học sơ cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.